Toprağa saygı, Geleceğe saygıdır.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA HAKKINDA

Kişisel Verileri Saklama Hakkında Belgeyi İndirmek için tıklayınız.

Çerez Kullanımı Belgesini İndir

Çerez Politikamız Belgesini İndir

Gizlilik Politikası Belgeyi İndir

Veri Sahibi Başvuru Formu İndir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Ekin Agro Yapı Tarım Ürünleri Turizm Eğitim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. olarak (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak güvence altına alınmasını önemsiyoruz.

Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlediğimizi, kaydettiğimizi, depoladığımızı, muhafaza ettiğimizi, yeniden düzenlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

Kişisel Veri  KategorisiKişisel Veri
Kimlik VerisiAd, soyadı
Mesleki Deneyim VerisiUnvan Bilgisi
İletişim VerisiTelefon numarası
Görsel ve İşitsel VeriGörüntü/kamera kaydı
Fiziksel Mekan GüvenliğiGörüntü/kamera kaydı, ziyaret tarih ve saat bilgisi, ziyaret edilen kişi bilgisi, plaka verisi, ad soyad verisi, çalışılan kurum/firma verisi, unvan bilgisi, ziyaret sebebi
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak verilerinizi aşağıda ayrı ayrı belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda; Şirketin işyeri ve iş sağlığı güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında işlemekteyiz.

Bu veriler, Şirketimizi ziyarete geldiğinizde, işyerinde bulunan kapalı devre kamera sistemleri sayesinde topladığımız, tarafınızdan talep edilen ve yine sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizdir. Bahse konu verilerinizin tümünü sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir;

 • Acil Durum Süreç Yönetimi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yönetilmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama arşiv ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bina ve iş sağlığı ile hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 2 yıl sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Yasal nedenlerle, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlar veya bunların belirlediği kişilerin talebi üzerine, yine delil niteliği taşıması durumunda avukatlarımızla yasal mevzuat kapsamında; gereklilikleri ve yükümlülükleri yerine getirmek, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından paylaşılabilmektedir.
 • Şirket adına ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında gerçek kişi yahut özel hukuk tüzel kişisi olan iş ortaklarımızla, destek tedarikçilerimiz/dış hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilecektir. (Örneğin bilgilerinizin hizmet aldığımız yazılım programına yüklenmesi halinde bu hizmeti sunan tedarikçi konumundaki kişi/şirket)
 • Şirket ile organik bağı bulunan ve/veya ortak, ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde olduğumuz iştirak firmalarımız ve/veya bağlı ortaklıklarla iş faaliyetlerinin yürütümü, denetimi veya idari işleyişi sağlamak, amaç, gereklilik ve orantılılık ilkeleri gözetilerek; şirket içi iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, idari işleyişin sağlanması, bilgi işlem ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetleri ile fiziksel mekan güvenliğinin temini, acil durum süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştirak firmalarımız/bağlı şirketlerimiz arasında veri paylaşımının gerekli olması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi sebebiyle paylaşılabilecektir (Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası ve diğer ortaklar gibi).

KVKK’NIN 11.MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

Ekin Agro Yapı Tarım Ürünleri Turizm Eğitim Ticaret Ve Sanayi A.Ş’ye KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. c) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 4. d) Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 5. e) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;

 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak) teslim edebilirsiniz.

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar ( aranmanız vb.) gerekebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekin Agro Yapı Tarım Ürünleri Turizm Eğitim Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Mersis No: 0328040710100017

Web: http://www.ekinagro.com.tr/

Telefon: (0222) 236 02 02

Faks: (0222) 236 02 82

Adres: 75. Yıl Osb Mahallesi 9. Cad. No: 16 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Kep adresi: ekinagroyapitarim@hs03.kep.tr